បេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន៖ បំភ្លឺពិភពលោក

តម្លៃស្នូល៖ ភាពស្មោះត្រង់ ការដឹងគុណ ទំនួលខុសត្រូវ

ទស្សនវិជ្ជាសាជីវកម្ម៖

រៀននិងរីកចម្រើន ការងារជាវត្ថុដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ។

ត្រូវបើកចិត្តឱ្យទូលាយ និងអភ័យទោស។

ទិសដៅនិងការអនុវត្ត។

ធ្វើជាឧទាហរណ៍តាមរយៈការទទួលខុសត្រូវ។

ភ្ជាប់មនុស្សទៅនឹងសេចក្តីសប្បុរសជាតំណភ្ជាប់សំខាន់។

ទស្សនវិជ្ជាសេវាកម្ម៖

បង្កើនតម្លៃអតិបរមាសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង។

គំនិតផ្តួចផ្តើម។

ប្រសិទ្ធភាព។

ស្តង់ដារ។

ការគិតពិចារណា។

ការ​ទំនាក់ទំនង:

ភាពស្មោះត្រង់ឈ្នះអនាគត។

វិជ្ជាជីវៈបង្កើតគុណភាព។

វប្បធម៌សាជីវកម្ម៖ សុភាពរាបសារ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ការតស៊ូ ភក្ដីភាព ភាពវិជ្ជមាន វិជ្ជាជីវៈ។

០១